Sprawdzanie
Szeroki Kadr
Wydarzenie: 03.08.2019 | Kolor tła:

W grupie raźniej - nowy konkurs!

Drodzy Szerokokadrowcy!

Stworzyliśmy dla Was dedykowane miejsce na działania w grupie. Na naszym profilu Facebook znajdziecie nowopowstałą grupę - Szerokokadrowcy.

Miejsce to ma służyć Waszej wymianie, wspieraniu się, umacnianiu i rozwijaniu. Właśnie na grupie możecie prezentować swoje prace, przedstawiać się nam i innym. Przy czym, nie chodzi tu o publikowanie reklam. Na to uczulamy. Nie taka jest intencja. Zależy nam, aby powstało miejsce bez banerów i logotypów bjących innych po oczach.

To przestrzeń dla Was. Czekamy na Wasze zdjęcia, nagrania.

Przedstawcie się na grupie! Dla ułatwienia zadania, polecamy poniższy kwestionariusz Szerokokadrowca. Kwestionariusz możesz zaprezentować pisemnie tworząc post lub możesz też go nam opowiedzieć i nagrać siebie na wideo lub nagraniu live.

Z okazji powstania grupy ogłaszamy też konkurs: "W grupie raźniej" - prześlijcie dowolną wariację fotograficzną w tym temacie.

Szczegóły znajdziecie na naszym profilu Facebook. Tu poniżej załączamy jego Regulamin. 

 1. Konkurs rozpoczyna się 8 sierpnia 2019 r. tj. w momencie ogłoszenia go na naszym profilu FB i trwać będzie do dnia 16 sierpnia 2019 r, do godz. 23:59.
 2. Ważne - konkurs odbywa się wyłącznie na naszym profilu Facebook. To tam zgłaszacie swoje zdjęcia.
 3. Zdjęcia powinny mieć 900 px dłuższy bok, przy 72 dpi.

REGULAMIN KONKURSU 
„W grupie raźniej”


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem Konkursu jest promocja portalu Szeroki Kadr.
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „W grupie raźniej” (zwanym dalej „Konkursem”). 
 3. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego jest Nikon CEE GMBH, z siedzibą: Wagenseilgasse 5-7, 1120 Wiedeń, Austria (zwany dalej „Organizatorem”).
 4. Koordynatorem konkursu jest Yak Yak Studio Interaktywne Sylwia Małachowska, z siedzibą: ul. Działkowa 11/36, 15-777 Białystok.
 5. Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/SzerokiKadr/, zwanym dalej Stroną.
 6. Konkurs rozpoczyna się 8 sierpnia 2019 r. tj. w momencie ogłoszenia go na Stronie i trwa do dnia 16 sierpnia 2019 r, do godz. 23:59, przy czym czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 20 września 2019 roku.
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2
                                PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§3
ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz do osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadających zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo. 
 3. Uczestnik bierze udział w konkursie za pośrednictwem prywatnego konta (na portalu 
Facebook, którego jest właścicielem.


§4
ZADANIE KONKURSOWE
 1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia będącego własną interpretacją hasła: „W grupie raźniej”. Zdjęcie powinno mieć wielkość: 72 dpi, 900 px dłuższy bok.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych), a zdjęcie  nie narusza praw osób trzecich.
 3. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Stronie związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne.


§5
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
 1. W Konkursie przewidziane są trzy równorzędne pierwsze nagrody, tj. trzy zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzi: etui na aparat kompaktowy oraz koszulka i torba Szerokiego Kadru (wartość 120 zł. brutto).
 2. W Konkursie przewidzianych jest również 7 wyróżnień, tj. 7 koszulek Szerokiego Kadru.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć.
 4. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2019 roku. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby powołane przez Organizatora Konkursu.
 5. Wybierając Zwycięzców Konkursu Komisja będzie brała pod uwagę jakość zdjęć, estetykę i zgodność z tematem.
 6. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani na Stronie, w dniu 20 sierpnia 2019 roku.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie do dnia 24 sierpnia w wiadomości prywatnej na Stronie danych do wysłania Nagrody: imię, nazwisko, numer telefonu. 
 8. W przypadku nie wysłania powyższego maila w ustalonym czasie, prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa.
 9. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terytorium Polski.
 10. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
 11. Nagrody w Konkursie nie można przekazać na rzecz osoby trzeciej.
 12. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę, traci on prawo do odbioru Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora. 


§6
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą wykorzystywane przez Organizatora w celach reklamowych.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na Stronie oraz pod adresem: www.szerokikadr.pl, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu.
 3. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona laureatów, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na Stronie oraz na stronie http://www.szerokikadr.pl


§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie listem poleconym w terminie do dnia 2 września 2019 roku na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs” (dopisek nie jest obowiązkowy). O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
 4. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 5. Niezależnie od powyżej opisanej procedury reklamacyjnej Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.


§8
POSTĘPOWANIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie

Komentarze

tomek

tomek 2019-08-14 16:49:56

Wkradła wam się literówka w grafice,"ptarzę".

Dodaj komentarz

Ponieważ nie jesteś zalogowany, Twój wpis będzie musiał zostać zaakceptowany przez moderatora.

Dodaj swój post

magda

Architektura2024-06-06 11:49:17 magda

A ja bym patrzyła raczej na opowieść, historie żeby zdjęcie nie przedstawialo samego budynku a…

aniut

Ania Wibig2024-05-24 09:47:23 aniut

Super osoba, jestem wzruszona!…

topian

Jak i czym fotografować w górach2024-05-23 14:59:46 topian

Jeśli chcesz nowy w cenie do 3k. To masz wybór pomiędzy Sony A6000 APS-C vs Olympus M10MK2 lub…

dawid

Jak i czym fotografować w górach2024-05-13 22:16:00 dawid

Wiele z tych zdjęć to wschody i zachody słońca w górach. Jak wygląda temat chodzenia po…