Sprawdzanie
Szeroki Kadr
Wydarzenie: 18.07.2019 | Kolor tła:

Prześlij zdjęcie z wakacji. Mamy koszulki do rozdania!

Kochani Szerokokadrowcy!

W naszym magazynie czeka na Was 25 koszulek męskich w rozmiarze XL :)!

Konkurs jest banalnie prosty, wystarczy przesłać na naszym profilu FB zdjęcie z wakacji.

Liczy się finezja, żart i oczywiście kadr!

Terminy: 

Konkurs rusza 18 lipca, na Wasze zdjęcia czekamy do dnia 22 lipca 2019 roku, do godz. 23:59. 

Wyniki ogłosimy 24 lipca i uwaga ważne - laureatów prosimy o przesłanie danych adresowych do wysyłki koszulek w wiadomości FB. To bardzo ważne - do dnia 26 lipca.

Trzymamy kciuki za każdego! Niech koszulki lecą w świat! 

Rozmiar zdjęć:

72dpi, 920 px dłuższy bok

Uwaga - dla osób, które nie korzystają z Facebook'a, prośba o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail: 
konkurs@szerokikadr.pl

REGULAMIN KONKURSU 
„Zdjęcie z wakacji”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Celem Konkursu są promocyjne działania portalu Szeroki Kadr.
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „Zdjęcie z wakacji” (zwanym dalej „Konkursem”). 
 3. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego jest Nikon CEE GMBH, z siedzibą: Wagenseilgasse 5-7, 1120 Wiedeń, Austria (zwany dalej „Organizatorem”).
 4. Koordynatorem konkursu jest Yak Yak Studio Interaktywne Sylwia Małachowska, z siedzibą: ul. Działkowa 11/36, 15-777 Białystok.
 5. Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/SzerokiKadr/, zwanym dalej Stroną.
 6. Konkurs rozpoczyna się 18 lipca 2019 r. tj. w momencie ogłoszenia go na Stronie i trwa do dnia 22 lipca 2019 r, do godz. 23:59, przy czym czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 19 września 2019 roku.
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.


§2 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§3
ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz do osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadających zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo. 
 3. Uczestnik bierze udział w konkursie za pośrednictwem prywatnego konta (na portalu 
Facebook, którego jest właścicielem. Pracę konkursową można też zgłosić na adres email: konkurs@szerokikadr.pl.
§4
ZADANIE KONKURSOWE
 1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu w komentarzu pod postem konkursowym aktualnego bądź archiwalnego zdjęcia z wakacji.
 2. Zdjęcie zgłoszone do Konkursu  nie może mieć na sobie żadnych znaków wodnych.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych), a zdjęcie  nie narusza praw osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Stronie związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne.
§5
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
 1. Nagrodą w Konkursie jest 25 męskich T-shirtów Szerokiego Kadru w rozmiarze XL.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć, otrzyma wówczas tyleż samo Nagród.
 3. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2019 roku. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby powołane przez Organizatora Konkursu (Redakcja Szerokiego Kadru).
 4. Wybierając Zwycięzców Konkursu Komisja będzie brała pod uwagę jakość i zgodność zdjęcia z tematem.
 5. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani na Stronie, w dniu 24 lipca 2019 roku.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie do dnia 26 lipca (do godz. 18.00) w wiadomości prywatnej na FB na profilu Szeroki Kadr, danych, na które ma zostać wysłana Nagroda: imię, nazwisko, adres, numer telefonu.
 7. W przypadku nie wysłania powyższych danych w ustalonym czasie, prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa.
 8. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
 9. Nagrody w Konkursie nie można przekazać na rzecz osoby trzeciej.
 10. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę, traci on prawo do odbioru Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora. 
§6
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą wykorzystywane przez Organizatora w celach reklamowych.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na Stronie oraz pod adresem: www.szerokikadr.pl, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu.
 3. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona laureatów, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na Stronie oraz na stronie http://www.szerokikadr.pl
§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie listem poleconym w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 roku na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs” (dopisek nie jest obowiązkowy). O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.


 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
 4. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 5. Niezależnie od powyżej opisanej procedury reklamacyjnej Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
§8
POSTĘPOWANIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie

Komentarze

panmigawka

Co w sytuacji, gdy użytkownik nie posiada konta na FB, a mimo to chciałby wziąć udział w konkursie?

kasia

kasia 2019-07-25 11:38:12

Witam,gdzie mozna sprawdzic wyniki konkursu?pozdrawiam.K.A.V.K. :)

Dodaj komentarz

Ponieważ nie jesteś zalogowany, Twój wpis będzie musiał zostać zaakceptowany przez moderatora.

Dodaj swój post

waldemar

Zdjęcie szczęśliwych ludzi2023-10-01 11:31:52 waldemar

Hala odpraw. Lotnisko Antalya - Turcja…

bludenko

Dorota Awiorko2023-09-24 02:42:23 bludenko

Piękne wnętrze Artystki to i fotografie piękne! Dzięki takim ludziom jak Pani Dorotka życie…

maril

Filip Blaauw2023-09-03 18:04:26 maril

Świetne zdjęcia gratuluje pasji…

agnieszkaf

Ptak w krajobrazie2023-08-28 21:24:05 agnieszkaf

[quote=""]Czatownia nad Gadzinowym zarośnięta inne tez ruina.....gdzie fotografować Reszta tylko…