Sprawdzanie
Szeroki Kadr
Wydarzenie: 16.09.2019 | Kolor tła:

Przegląd portfolio - zapraszamy na spotkanie 20 września!

Z okazji 10-lecia Szerokiego Kadru w ubiegłym roku ogłosiliśmy specjalną akcję. Laureaci wszystkich dziesięciu comiesięcznych akcji konkursowych otrzymali zaproszenie na spotkanie z ekspertami Szerokiego Kadru w realu.

Przegląd portoflio odbędzie się już 20 września, w Warszawie. Szczegóły poniżej.Zapraszamy Was na spotkanie do Warszawy, oto szczegóły:

Termin spotkania:

20.09.2019 (piątek)

10:00 - 16:00 
(z przerwą na wspólny poczęstunek w międzyczasie, około godziny 13:00)

MIEJSCE SPOTKANIA:


Każdy uczestnik przeglądu proszony jest o przygotowanie swojego portfolio. Na omówienie zdjęć z danym ekspertem każdy będzie miał około 30 minut. 

Każdy z Was wybrał dwóch ekspertów do omówienia swojego portfolio. Natomiast zrobimy wszystko, aby była możliwość porozmawiania z każdym ekspertem. Zgłoszone nazwiska ekspertów służą nam uporządkowaniu przebiegu dnia. 

NASI EKSPERCI:

ANITA ANDRZEJEWSKA

BEATA ŁYŻWA-SOKÓŁ

JOANNA KINOWSKA

KRYSTIAN BIELATOWICZ

ŁUKASZ KACPERCZYK

MICHAŁ LEJA

 

REGULAMIN KONKURSU 
"PRZEGLĄD PORTOFLIO DLA CIEBIE”


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą "PRZEGLĄD PORTOFLIO DLA CIEBIE” (zwanym dalej „Konkursem”). 
 2. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego jest Nikon CEE GMBH, z siedzibą: Wagenseilgasse 5-7, 1120 Wiedeń, Austria (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Koordynatorem konkursu jest Yak Yak Studio Interaktywne Sylwia Małachowska, z siedzibą: ul. Działkowa 11/36, 15-777 Białystok.
 4. Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/SzerokiKadr/, zwanym dalej Stroną.
 5. Konkurs rozpoczyna się 13 WRZEŚNIA 2019 r. tj. w momencie ogłoszenia go na Stronie i trwa do dnia 15.09.2019 r, do godz. 23:59, przy czym czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 24 września 2019 roku.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.


§2

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§3

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz do osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadających zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo. 
 3. Uczestnik bierze udział w konkursie za pośrednictwem prywatnego konta (na portalu Facebook, którego jest właścicielem.


§4

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu w komentarzu pod postem konkursowym aktualnego bądź archiwalnego zdjęcia WŁASNEGO AUTORSTWA.
 2. Zdjęcie zgłoszone do Konkursu może mieć na sobie znaki wodne.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych), a zdjęcie  nie narusza praw osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Stronie związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne.


§5

Nagroda w konkursie i Zasady udziału w przeglądzie portfolio:

1. Laureaci 15 pierwszych miejsc w konkursie pt. "PRZEGLĄD PORTOFLIO DLA CIEBIE”, wezmą udział w przeglądzie portfolio organizowanym przez Organizatora.
2. Przegląd portfolio odbędzie się 20 września 2019 roku w Warszawie. 
3. Każdy uczestnik przeglądu będzie mógł wybrać 2 ekspertów, którzy omówią jego zdjęcia. 
4. Każda rozmowa z jednym ekspertem będzie trwała 30 minut. 
5. Przegląd portfolio poprowadzi minimum 6 ekspertów spośród następujących: Łukasz Kacperczyk, Krystian Bielatowicz, Joanna Kinowska, Michał Leja, Beata Sokół, Anita Andrzejewska. 
6. Lista ekspertów może ulec zmianie 
7. Nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o dokładnej  lokalizacji przeglądu portfolio do dnia 16.09.2019 r. do godz. 16:00. Zaś osoby, które otrzymają tę wiadomość winny udzielić odpowiedzi dotyczącej swojej obecności oraz wyboru 2 ekspertów do dnia 17.09.2019 do godziny 12:00. Po tym terminie, jeśli organizator nie otrzymał odpowiedzi od osoby powiadomionej -  uczestnictwo osoby zaproszonej w przeglądzie przepada. 
8. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży oraz zakwaterowania dla uczestników przeglądu. 
9. Organizatorzy zapewniają uczestnikom przeglądu jeden poczęstunek.


§6

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 

 1. Nagrodą w Konkursie jest udział w przeglądzie portfolio z ekspertami Szerokiego Kadru.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć, natomiast przysługuje mu tylko jedna nagroda.
 3. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 16.09.2019 roku. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby powołane przez Organizatora Konkursu (Redakcja Szerokiego Kadru).
 4. Wybierając Zwycięzców Konkursu Komisja będzie brała pod uwagę jakość zdjęcia, wartość artystyczną.
 5. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani przez wiadomość indywidualną, w dniu 16.09.2019 roku.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie do dnia 17.09.2019 (do godz. 12.00) w wiadomości prywatnej na FB na profilu Szeroki Kadr, potwierdzenia obecności na przeglądzie oraz wyboru dwóch ekspertów: imię, nazwisko, numer telefonu, dwa nazwiska ekspertów.
 7. W przypadku nie wysłania powyższych danych w ustalonym czasie, prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa.
 8. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
 9. Nagrody w Konkursie nie można przekazać na rzecz osoby trzeciej.
 10. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę, traci on prawo do odbioru Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora. 


§7

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą wykorzystywane przez Organizatora w celach reklamowych.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na Stronie oraz pod adresem: www.szerokikadr.pl, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu.
 3. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona laureatów, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na Stronie oraz na stronie http://www.szerokikadr.pl


§8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie listem poleconym w terminie do dnia 23.09.2019 roku na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs” (dopisek nie jest obowiązkowy). O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
 2. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 3. Niezależnie od powyżej opisanej procedury reklamacyjnej Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.


§9
POSTĘPOWANIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Ponieważ nie jesteś zalogowany, Twój wpis będzie musiał zostać zaakceptowany przez moderatora.

Dodaj swój post

maril

Filip Blaauw2023-09-03 18:04:26 maril

Świetne zdjęcia gratuluje pasji…

agnieszkaf

Ptak w krajobrazie2023-08-28 21:24:05 agnieszkaf

[quote=""]Czatownia nad Gadzinowym zarośnięta inne tez ruina.....gdzie fotografować Reszta tylko…

glen

Ptak w krajobrazie2023-08-17 17:40:53 glen

[quote=""]Czatownia nad Gadzinowym zarośnięta inne tez ruina.....gdzie fotografować Reszta tylko…

bartosz

Czarek Sokołowski2023-08-15 23:48:35 bartosz

-tylko radosne zdjęcia !????????????????????…