Sprawdzanie
Szeroki Kadr
Wydarzenie: 24.09.2019 | Kolor tła:

Białystok Interphoto 2019
 "Od przeszłości do współczesności. Granice czasu"

Festiwal odbędzie się w dniach 26.09 - 17.11.2019.

Jego IV edycja, jako kontynuacja poprzednich, ma na celu ugruntowanie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń i myśli twórców ze Wschodniej i Zachodniej Europy, która umożliwia transgraniczny dialog nie tylko artystów i osób zainteresowanych fotografią, ale również szerokiej publiczności.

Materiały: Białystok Interphoto 2019

Materiały: Białystok Interphoto 2019

Festiwal propaguje fotografię i media pokrewne składające się na współczesną formę wy- powiedzi wizualnej.


Oprócz klasycznych artystów tego medium zaprezentuje twórców sięgających po współczesne środki i tematy, reprezentujących postawy neoawangardowe, czy poruszających się po obszarach sztuki krytycznej.

- Takie prezentacje wpływają na zwiększenie świadomości społecznej nie tylko w zakresie fotografii czy, multimediów, ale przede wszystkim ukazują problemy współczesnej cywilizacji pochłoniętej materialnymi stronami życia. Uwrażliwiają na zjawiska moralne, zmiany publiczne i jednostkowe, na cierpienie czy problemy polityczne drążące kraje zarówno demokratyczne jak i te pod rządami reżi- mów. Zwracają uwagę na wszechobecną opresję, makdonaldyzację, zagrożenia nacjonalistyczne, klimatyczne, a z drugiej strony na pozytywny rozwój cywilizacji poprzez zdobycze naukowe.

- mówi Grzegorz Jarmocewicz, Dyrektor Artystyczny Festiwalu.


Temat główny festiwalu "Od przeszłości do współczesności. Granice czasu" poprzez medium fotografii odsłoni zjawiska społeczne nurtujące poprzednie i obecne pokolenia po- cząwszy od okresu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, poprzez zagadnienia pojawiające się bezpośrednio po 1945 roku, aż do współczesności.


Jednym z głównych zadań festiwalu jest również wzmocnienie integracji środowisk twórczych i społeczności międzynarodowej w wymiarze ponadlokalnym obejmującym nie tylko Polskę, ale także Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś, Ukrainę, Czechy, Węgry, Słowację oraz Niemcy, a co za tym idzie, w przyszłości również inne państwa, ze szczególnym uwzględnieniem krajów wschodnich.Białystok Interphoto jest festiwalem cyklicznym, o wysokim poziomie artystycznym, odbywającym się co dwa lata, obejmującym nie tylko działania wystawiennicze ale również spotkania, prelekcje, warsztaty, pokazy multimedialne, konkursy szkolne, działania łączące fotografię z muzyką czy literaturą, gry miejskie. Działania kierowane są do odbiorców wszystkich kategorii wiekowych. Festiwal rozwija się nieprzerwanie od 2013 roku i staje się oczekiwanym przez odbiorców, artystów i krytyków najważniejszym wydarzeniem tego typu w Polsce, a także w Środkowo - Wschodniej części Europy.


Głównym tematem festiwalu, niezależnie od edycji jest GRANICA, ze wszelkimi przynależącemu temu hasłu wymiarami od Genius Loci po obszary indywidualnego doświadczenia w płaszczyźnie duchowej czy eksperymentalnej.


W ramach tegorocznej edycji zaplanowano udział ponad 200 artystów, 10 kuratorów, 15 jurorów. Odbędzie się: 30 wystaw, 4 warsztaty, 4 pokazy filmów, przegląd Portfolio Review, konkursy: INTERPHOTO GRAND PRIX, Street Art, Fotografii Młodych, pokaz zdjęć z muzyką na żywo, panel naukowy, 5 wykładów i prelekcji, spotkania autorskie (30), konferencja prasowa w streamingu o zasięgu międzynarodowym, uroczysta inauguracja z udziałem publiczności, gości, artystów, władz województwa i miasta, kuratorów, krytyków, wydawców; piknik i spacer fotograficzny. Do udziału zostali zaproszeni artyści z: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Słowenii, Niemiec oraz USA, dyrektorzy festiwali fotograficznych, jurorzy i krytycy z Polski, Litwy, Estonii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA. Dwie duże wystawy zbiorowe zostaną zorganizowana w oparciu o współpracę z Mu
zeum Sztuki w Ołomucu / Czechy oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.

Najważniejszymi artystami wystawianymi podczas edycji 2019 będą: Jaromír Funke, Jaroslav Rössler, František Drtikol, Eugen Wiškovský, Heikki Leis, Jiři Šigut, Walentyn Odnoviun, Vitus Saloshanka, Zofia Kulik, Janusz Maria Brzeski, Janina Mierzecka, Krystyna Gorazdowska, Aleksander Krzywobłocki, Jan Neuman, Kazimierz Podsadecki, Tadeusz Maciejko, Stefan Jasieński, Tadeusz Cyprian, Franciszek Groer, Jalu Kurek, Aleksander Zakrzewski, Witold Romer, Franciszka i Stefan Themersonowie, Andrzej Jerzy Lech, Mindugas Kavaliauskas, Georgs Avetisjans, Pavel Maria Smejkal, April Gertler, Wojciech Bruszewski, Zbigniew Dłubak, Edward Grochowicz, Edward Hartwig, Marian Kucharski, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Łagocki, Irena Małek – Jarosińska, Wacław Nowak, Andrzej Pawłowski, Marek Piasecki, Paweł Pierściński, Józef Robakowski, Tadeusz Rolke, Zofia Rydet, Andrzej Różycki, Bronisław Schlabas, Jerzy Wardak, Andrzej Zborski.


Festiwal ma być też kluczem do rozwoju stosunków partnerskich z innymi krajami regionu i Europy.


Więcej informacji pod adresem: BIAŁYSTOK INTEPHOTO 2019Czas trwania: 26.09.2019 - 17.11.2019


Wydarzenia warto też śledzić tutaj: FB Białystok Interphoto 2019.

Materiały: Białystok Interphoto 2019

Materiały: Białystok Interphoto 2019

TEKST KURATORSKI

Od Przeszłości Do Współczesności. Granice czasu

Fotografia ujawniła się [...] w swej najbardziej pierwotnej, podstawowej formie: jako do- kument i zapis czasu. Każda pojedyncza fotografia zachowuje jakiś ułamek czasu, razem tworzą one uporządkowany zapis jego upływu.

Lech Lechowicz

O czasie na ogół myślimy w bardzo prostych kategoriach: jako przeszłości, teraźniejszości 
 i przyszłości. Podobnie jest z obrazem fotograficznym. Kiedy naciskamy spust migawki, „zatrzymana” chwila przechodzi do tego co było, do historii. Kiedy jednak patrzymy na zdjcie, które powstało przed momentem, to opisuje ono, w pewnym sensie, wciąż trwajcteraniejszość oraz przyszłość. Jeli jest to fotografia wykonana w dalekim kraju, w odbiorcy pobudzi wyobranii moe wyzwolichęć podróy.

Podró
y, która odbdzie siw przyszłoci. Do przyszłoci odnosi sirówniesam zapis. Na materiale wiatłoczułym po nawietleniu tworzy siobraz utajony, który ujawniony zostanie dopiero w przyszłoci, po jego wywołaniu. Przypomnijmy sobie sławny portret Lewisa Payne wykonany przez Alexandra Gardnera. Przedstawia on młodego zamachowca oczekujcego na wykonanie kary mierci. Podczas robienia zdjcia „jeszcze yje”, ale za chwilbicie jego serca zostanie przerwane.

Jak mówi wity Augustyn: „gdyby nic nie przemijało, nie byłoby czasu przeszłego. Gdyby nic nie przychodziło nowego, nie byłoby czasu przyszłego. Gdyby niczego nie było, nie byłoby teraniejszoci”. Inaczej to ujmujc, chwila obecna okrelona jest przez to, co było i przez to, co bdzie, a wizerunek „mierci” (obraz fotograficzny to przeciebalsamowanie czasu), zawsze przyniesie refleksjo tym, co nieodwracalne i ostateczne dla kadego stworzenia.

W fotografii, przeciwnie do platońskiej teorii idei, „obecność rzeczy [...] nigdy nie jest metaforyczna” - mówi Roland Barthes, a każda rzecz na fotografii odczytywana jest jako „prywatna podobizna swego przedmiotu odniesienia”. Jest śladem i bezstronnym świadkiem. Powstaje poprzez wyrwanie jakiejś cząstki z rzeczywistości. Stąd możemy być boha- terami dawnych zdarzeń. Możemy rozmawiać z przeszłością nie tylko w sensie poznawczo-antropologicznym, ale stajemy twarzą w twarz z tym, co naprawdę istniało. Mimo, iż obraz jest niedostępny i tajemniczy daje pewność co do istnienia tego, co znajduje się w jego ramach. Pewność ta polega na interpretacji „tego-co-było”. Poświadcza egzystencję w czasie. Jest pamięcią minionej chwili mimo, iż blokuje wspomnienie. Dzięki niej czas prze- szły jest równie prawdziwy jak czas teraźniejszy. I choć teraźniejszość „przemyka przez palce”, dzięki fotografii „możemy posiąść przeszłość”.

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO prezentujemy artystów, których twórczość pod wieloma względami odnosi się do heterogenicznego pojmowania Czasu. Zarówno tych, pracujcych z medium fotografii w kontekcie linearnego upływu oraz zatrzymania, rozwaajcych Barthes'owskie "Punctum" czy odnoszcych siswojsymbolikobrazowdo elementów społeczno-historycznych.

A także tych, którzy poprzez swoje widzenia świata oraz nową organizację kadru wpłynęli na współczesne formy wypowiedzi kolejnych pokoleń fotografów. Wystawy historyczne, jak prezentacje Awangardy Czeskiej i Polskiej oraz Polskiej Fotografii Subiektywnej odsłonią aspekt kontinuum przemian zachodzących nie tylko w samym medium, ale równiew nowoczesnym definiowaniu i odbiorze dzieła artystycznego.

Natomiast przedstawienie publiczności postaw krytycznych wobec prawdy zapisu 
i zawłaszczenia w rozumieniu postmodernistycznym ukaże współczesne miejsce fotografii jako narzędzia kontroli i władzy.

Prawie od początku nowożytności jesteśmy silnie związani z przeszłością i to niekoniecznie naszą. Ten związek wywołuje rodzaj bliżej nieokreślonej tęsknoty za tym co było lub może być. Nieruchomy obraz, zatrzymujący czas jest niczym pamięć, której możemy być pewni. 
 A ta pewność wywołuje w nas poczucie niezachwianego trwania — stabilności. Fotografia nie przypomina przeszłości, a ją poświadcza.

To, co widzimy na powiększeniu, istniało naprawdę. Obraz fotograficzny jest przecież niepodważalny. Historia zapisana na celuloidzie, czy w „pamięci cyfrowej” jest historią prawdziwą. Jest potwierdzeniem dla historyków, architektów, socjologów i wszystkich badaczy przeszłości, jest również potwierdzeniem historii prywatnych, osobistych, pojedynczych. Lecz jaki naprawdę jest obraz historii. Ludzka pamięć jest jednostkowa i nietrwała. Ulega powolnemu zanikowi i rozproszeniu. Jej zasoby przysłaniane są przez kolejno następujące po sobie zdarzenia. Rozpływa się wraz 

z pamięcią pojedynczych komórek, które mają w sobie zaprogramowaną śmierć. Podczas Festiwalu rozważymy zatem czy w przeciwieństwie do niej, świadectwo fotografii jest 
o wiele bardziej doskonałe. Czy dzięki odpowiedniemu systemowi magazynowania może być trwałe i bez końca powielane, czy obraz zdjęciowy może być niezachwianą i prawdziwą pamięcią ludzkości, do której mogłyby odwołać się przyszłe pokolenia.

Prawdziwy obraz przeszłości przemyka niby wiatr. Przeszłość daje się utrwalić jedynie jako obraz, który rozbłyska teraz w swej rozpoznawalności, aby już nigdy nie powrócić”.

Walter Benjamin

Grzegorz Jarmocewicz Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Materiały: Białystok Interphoto 2019

Materiały: Białystok Interphoto 2019

TERMINARZ INTERPHOTO 2019

PONIEDZIAŁEK 09.09.19

17:00   Wernisaż – Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2019.           

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79A                                 


PIĄTEK 20.09.19

10:00    Konferencja prasowa w streamingu.                    

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1


CZWARTEK 26.09.19

9:00 – 13:00   Warsztaty Dokumentu z Agnieszką Rayss.           

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79A

16:00   Wernisaż –  Lena Kocutar,  Höfn_Maribor                                                      

            Wernisaż –  April Gertler,   Collage

            Wernisaż – Tomasz Lewandowski, Polish Summer              

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79A                                                                                                  

17:00   Wernisaż – Vitus Saloshanka, Nemunas Journey                                               

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1

18:00   Wernisaż – Andrzej Górski, „Interiors                              

Galeria CKU. Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32 IIIp

19:00   Wernisaż – Forum Fotografii i MultimediówMemory of Time”                                

            Wernisaż – Białostockie Towarzystwo Fotograficzne, Limits Of Time

            Wernisaż – Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości, Time of a Word – Time of a Picture

Kampus Uniwersytecki, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1

20:00   Wernisaż – East_tota”                                            

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20

21:00   Wernisaż – Szkoła Filmowa w Łodzi, Departament Fotografii, Against the grain

Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowea 5


PIĄTEK 27.09.19

16:00   Wernisaż – Institut Tvůrčí Fotografie, Made in Opava 2. Polscy studenci Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie

Galeria Sleńdzińskich, ul. Ludwika Waryńskiego 24a             

17:00   Wernisaż – Andrzej Jerzy Lech, „Quotes from one reality”

Galeria Sleńdzińskich, ul. Wiktorii 5

18:00   Wernisaż – Georgs Avetisjans, Krunk. The Crane that flew over the Fatherland                                                            

Muzeum  Archidiecezjalne, ul. Warszawska 48

19:00   Wernisaż – Pavel Maria Smejkal, Fatescapes

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, ul. Jana Kilińskiego 8

 20:00  INAUGURACJA FESTIWALU 

– Wernisaż  „Słowo kłamie – oko nigdy. Nowoczesność w fotografii polskiej 1918-1939”.
– Dyskusja Panelowa: „Wokół Awangardy”: 

1. Wykład – dr Gabriella Uhl, Man is microcosm – why Moholy-Nagy was attracted by the new technical mediums“ / ”Człowiek jest mikrokosmosem – o zauroczeniu Moholy-Nagy’ego nowymi mediami”

2. Wykład – dr Štěpánka Bieleszová“Avantgard photographs from Olomouc Museum of Art collection”. “Fotografie Awangardowa z kolekcji Muzeum Sztuki w Ołomuńcu.”

3. Wykład – prof. Vladimír Birgus, Jaromír Funke in the context of Czech Avant-Garde Photography””

4. Wykład – dr Krzysztof Jurecki, Najważniejsze dokonania polskiej fotografii  awangardowej 1945 – 2000”

5. Wykład – Maria Franecka „Nowoczesna fotografia i fotomontaż w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce”.

6. Wykład – Anna Zagrodzka,  „Fotografia Subiektywna w sztuce polskiej 1956 – 1969”

BOK, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19


SOBOTA 28.09.19

8:00 – 9:15   Obrady Jury Grand Prix           

Politechnika Białostocka Wydział Architektury, ul. Oskara Sosnowskiego 11 

9:30 – 13:00   Portfolio Review      

Politechnika Białostocka Wydział Architektury, ul. Oskara Sosnowskiego 11

15:00   Przemysław Zajfert„Na wieki wieków” 

Galeria Białostockiego Teatru Lalek, ul. Konstantego Kalinowskiego 1                          

16:30   Zofia Kulik, An Image as a Part of the Whole  

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, ul. Świętojańska 17     

18:00   Masters of Czech Avant-Garde

Muzeum Podlaskie, Rynek Kościuszki 10 

19:00   Pokaz Slajdów Łódzkiej Szkoły Filmowej    

Dziedziniec Muzeum Podlaskiego, Rynek Kościuszki 10           

20:30   Ogłoszenie Wyników INTERPHOTO Grand Prix 2019              

Politechnika Białostocka Wydział Architektury, ul. Oskara Sosnowskiego 11

21:30   PhotoMeeting:

             Prezentacje:

             Hubert Humka, Death Landscapes , 

             Adrian Wykrota, Pix.house  ,                    

Politechnika Białostocka Wydział Architektury, ul. Oskara Sosnowskiego 11


NIEDZIELA 29.09.19

12:30  Wykład – prof. Jiří Siostrzonek, „Styl życia społeczeństwa w fotografii dokumentalnej”                                          

Galeria Sleńdzińskich, ul Wiktorii 5

14:00  Wernisaż –  Bartłomiej Talaga, The processing plant of artificial materials, crystallization and photochemical processes 

Akademia Teatralna, ul. Henryka Sienkiewicza 14           

15:00   Werrnisaż – Andrzej Kramarz, „A Piece of Land”                                                      

WOAK SPODKI, ul. Świętego Rocha 14

16:00   Wernisaż –  Valentyn Odnoviun„Horizons”

Dom Kultury „Śródmieście”, ul. Jana Kilińskiego 13

17:30   Wernisaż – Adrian Wykrota, „NOT”                                                   

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, ul Jana Kilińskiego 8

19:00   Wernisaż – Heikki Leis, „Post-Truth Era”                                   

            Wernisaż – Mindaugas Kavaliauskas, A-spot

            Wernisaż – Jiří Šigut, „Latence”

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1

20:30  Koncert zespołu Ilo&friends, z pokazem zdjęć INTERPHOTO 2019    

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1  

       


ŚRODA 02.10.19

18:30  Filmowe INTERPHOTO – „Roma”, Kino Helios, Galeria Alfa


PIĄTEK 04.10.19

18:00 – 20:00  Warsztaty – Fotografia Klasyczna (Analogowa), cz. I  

prowadzący: Grzegorz Jarmocewicz, Diana Bagińska

Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości, ul. Warszawska 6


SOBOTA 05.10.19

10:00 – 15:00 Warsztaty – Fotografia Klasyczna (Analogowa), cz. II

prowadzący: Grzegorz Jarmocewicz, Diana Bagińska

Studencka Agencja Fotograficzna – SAF, Dom Studenta nr 2 „Beta”, ulZwierzyniecka 12/ pok. 916

17:00  Wernisaż – Street Photo        

ul. Lipowa 16                                                    


NIEDZIELA 06.10.19

10:00 – 18:00 Warsztaty – Fotografia Klasyczna (Analogowa), cz. III

prowadzący: Grzegorz Jarmocewicz, Diana Bagińska

Studencka Agencja Fotograficzna – SAF, Dom Studenta nr 2 „Beta”, ulZwierzyniecka 12/ pok. 916


SOBOTA 12.10.19

13:00    Wykład – dr Grzegorz Jarmocewicz, „Aspekty czasu w fotografii”, 

BOK, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

16:00 – 20:00 Warsztaty – Emulsja fotograficzna, cz. I 

prowadzący: Grzegorz Jarmocewicz

Studencka Agencja Fotograficzna – SAF, Dom Studenta nr 2 „Beta”, ulZwierzyniecka 12/ pok. 916


NIEDZIELA 13.10.19

10:00 – 18:00 Warsztaty – Emulsja fotograficzna, cz. II 

prowadzący: Grzegorz Jarmocewicz, 

Studencka Agencja Fotograficzna – SAF, Dom Studenta nr 2 „Beta”, ulZwierzyniecka 12/ pok. 916


PONIEDZIAŁEK 14.10.2019   

18:30  Filmowe INTERPHOTO – „Faworyta”, Kino Helios, Galeria Alfa


ŚRODA 16.10.2019   

18:30  Filmowe INTERPHOTO – „Winni”, Kino Helios, Galeria Alfa


CZWARTEK 17.10.19

16:00 – 18:00 Akcja – Kolodion dla przechodnia” – Andrzej Górski

Dziedziniec Muzeum Podlaskiego, Rynek Kościuszki 10           

18:00 Wernisaż – „Fotografia Subiektywna w sztuce polskiej 1956 – 1969”

Muzeum Podlaskie, Rynek Kościuszki 10


ŚRODA 23.10.19 

18:30  Filmowe INTERPHOTO – „Zimna Wojna”, Kino Helios, Galeria Alfa 


NIEDZIELA 27.10.19

11:00 – 18:00 Warsztaty – Guma chromianowa, 

prowadzący: Janusz DrobiszDamian Ganszczyk,

Studencka Agencja Fotograficzna – SAF, Dom Studenta nr 2 „Beta”, ulZwierzyniecka 12/ pok. 916


ŚRODA 30.10.19  

18:30  Filmowe INTERPHOTO – „Dusza I Ciało”, Kino Helios, Galeria Alfa


NIEDZIELA 03.11.19

16:00  PhotoPicnic – Podsumowanie festiwalu 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1.

Komentarze

grafikwww

Grzegorz Jarmocewicz to bardzo zdolny, inteligentny i bardzo skromny człowiek, ktory jest wielkim promotorem fotografi i widzącym potencjał w młodym pokoleniu. Do takiego wniosku doszedłem gdy wysłuchalem podcastu z jego udziałem. Mozna wygoglować podcast. Bardzo polecam dla każdego fotografa, szczególnie zawodowca.

Dodaj komentarz

Ponieważ nie jesteś zalogowany, Twój wpis będzie musiał zostać zaakceptowany przez moderatora.

Dodaj swój post

magda

Architektura2024-06-06 11:49:17 magda

A ja bym patrzyła raczej na opowieść, historie żeby zdjęcie nie przedstawialo samego budynku a…

aniut

Ania Wibig2024-05-24 09:47:23 aniut

Super osoba, jestem wzruszona!…

topian

Jak i czym fotografować w górach2024-05-23 14:59:46 topian

Jeśli chcesz nowy w cenie do 3k. To masz wybór pomiędzy Sony A6000 APS-C vs Olympus M10MK2 lub…

dawid

Jak i czym fotografować w górach2024-05-13 22:16:00 dawid

Wiele z tych zdjęć to wschody i zachody słońca w górach. Jak wygląda temat chodzenia po…