Sprawdzanie
Szeroki Kadr

Regulamin korzystania z Serwisu Poradnikowego Nikona 9.04.2013

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") zawiera ogólne warunki korzystania z promocyjnego serwisu internetowego prowadzonego pod domeną http://szerokikadr.pl (dalej: "Serwis").

1.2 Serwis prowadzony jest przez spółkę pod firmą Nikon Europe BV, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Niderlandy działająca poprzez oddział w Polsce: Nikon Europe B.V.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, NIP: 5263159255 . Oddział w Polsce posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. DZ.U. z 2019. Poz.118, 1649, 2020). 
dalej: "Nikon".

1.3 Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu.

1.4 Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

1.5 Układ Serwisu, materiały zamieszczone w Serwisie oraz każdy element Serwisu podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508). Zabronione jest kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody Nikona lub innego uprawnionego podmiotu.

2. Rejestracja Użytkowników

2.1 Korzystanie z określonych elementów Serwisu jest możliwe wyłącznie po rejestracji i założeniu konta w Serwisie („Konto”). Osoby, które dokonały rejestracji i założyły Konto są zwane dalej „Użytkownikami”.

2.2 Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni lub korzysta z Serwisu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub działać na szkodę innych Użytkowników Serwisu oraz Nikona. Użytkownik zobowiązuje się również nie korzystać z Serwisu w sposób naruszający prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.

2.3 W przypadku zmiany danych osobowych podanych przy rejestracji, Użytkownik obowiązany jest do ich aktualizacji przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.

2.4 Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Nikon Europe BV, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Niderlandy. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu przez Nikon zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek korzystania z elementów Serwisu dostępnych wyłącznie po rejestracji i założeniu Konta.

2.5 Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w innych celach marketingowych niż korzystanie z Serwisu oraz w celach statystycznych, handlowych przez Nikon lub inne podmioty. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach marketingowych niż korzystanie z Serwisu oraz w celach statystycznych przez Nikon lub inne podmioty jest całkowicie dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania z Serwisu.

2.6 Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

2.7 Nikon powierzył przetwarzanie danych osobowych świadczącej techniczną obsługę Serwisu firmie pod nazwą INFINITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Składowej 12.

3. Materiały

3.1 Przez "Materiały" należy rozumieć wszelkie treści, zdjęcia, informacje, pliki lub aplikacje dostarczane przez Użytkownika w trakcie rejestracji lub korzystania z Serwisu, w tym w przesyłanej poczcie elektronicznej oraz zamieszczane na forach dyskusyjnych. Zakazane jest dostarczanie Materiałów o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

3.2 Użytkownik oświadcza, że podane przez niego Materiały:
a. nie są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
b. nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
c. nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych norm obyczajowych;
d. nie są obraźliwe oraz nie zawierają gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
e. nie zawierają treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny;
f. nie zawierają wirusów, innych programów komputerowych lub danych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do użytku systemów komputerowych;
g. nie zawierają bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do materiałów naruszających punkty a-f powyżej.

3.3 W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w Serwisie przez jego użytkowników (w tym Materiałów) lub związanej z nimi działalności Nikon niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

3.4 Nikon ma prawo do usuwania, zmiany treści lub blokowania Materiałów naruszających Regulamin lub strukturę Serwisu.

3.5 Nikon, w przypadkach wyjątkowych naruszeń, zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów lub Konta Użytkownika.

3.6 Nikon zapewnia możliwość przesyłania powiadomień o Materiałach naruszających prawo lub Regulamin do moderatora Serwisu.

3.7.Na stronie www.szerokikadr.pl prowadzone są konkursy. Zasady uczestnictwa w powyższych konkursach regulują oddzielne regulaminy znajdujący się na stronach konkursowych.

4. Kwestie techniczne

4.1 Nikon dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów, urządzeń mobilnych oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Nikon nie gwarantuje, że każda kombinacja tych elementów umożliwia korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Ponadto w Serwisie mogą występować rozwiązania wymagające określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa IE 8.0 lub wersje wyższe, Firefox 11 lub wersje nowsza, Opera 11 lub wersje nowsze oraz dodatkowo Flash Player 9 lub nowszy wersji.

5. Reklamacje

5.1 Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Serwisem wyłącznie pocztą elektroniczną na adres support@szerokikadr.pl. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację.

5.2 Nikon rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

5.3 O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Nikon.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Nikon może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie. Na żądanie użytkownika Nikon dostarcza treść każdej zmiany Regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Użytkownik może zrezygnować w formie pisemnej z korzystania z Serwisu w terminie 14 dni od daty doręczenia zmian.

6.2 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

111lisu

Velar Grant2024-07-20 05:28:48 111lisu

Fotografia, która pokazuje rzeczywistość, a nie ją kreuje, bardzo mi się podoba.…

111lisu

Mariola Glajcar2024-07-20 05:05:28 111lisu

Ech ten Beksiński przewrócił ludziom w głowach... Te jego obrazy technicznie bez zarzutu ale w…

111lisu

Ania Wibig2024-07-20 04:48:58 111lisu

Byłem przy dwóch porodach moich dzieci, moja małżonka jest położną, ale czy nie powinniśmy…

pioterwater

Relacja człowieka z psem2024-07-18 21:51:12 pioterwater

Dziękuję serdecznie za wyróżnienie :-)…