Sprawdzanie
Szeroki Kadr

Regulamin korzystania z Serwisu Poradnikowego Nikona 9.04.2013

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") zawiera ogólne warunki korzystania z promocyjnego serwisu internetowego prowadzonego pod domeną http://szerokikadr.pl (dalej: "Serwis").

1.2 Serwis prowadzony jest przez spółkę pod firmą Nikon Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38B wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 173495 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252273898 oraz numer statystyczny REGON 015545914 (dalej: "Nikon").

1.3 Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu.

1.4 Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

1.5 Układ Serwisu, materiały zamieszczone w Serwisie oraz każdy element Serwisu podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508). Zabronione jest kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody Nikona lub innego uprawnionego podmiotu.

2. Rejestracja Użytkowników

2.1 Korzystanie z określonych elementów Serwisu jest możliwe wyłącznie po rejestracji i założeniu konta w Serwisie („Konto”). Osoby, które dokonały rejestracji i założyły Konto są zwane dalej „Użytkownikami”.

2.2 Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni lub korzysta z Serwisu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub działać na szkodę innych Użytkowników Serwisu oraz Nikona. Użytkownik zobowiązuje się również nie korzystać z Serwisu w sposób naruszający prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.

2.3 W przypadku zmiany danych osobowych podanych przy rejestracji, Użytkownik obowiązany jest do ich aktualizacji przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.

2.4 Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Nikon. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu przez Nikon zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek korzystania z elementów Serwisu dostępnych wyłącznie po rejestracji i założeniu Konta.

2.5 Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w innych celach marketingowych niż korzystanie z Serwisu oraz w celach statystycznych,handlowych przez Nikon lub inne podmioty. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach marketingowych niż korzystanie z Serwisu oraz w celach statystycznych przez Nikon lub inne podmioty jest całkowicie dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania z Serwisu.

2.6 Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

2.7 Nikon powierzył przetwarzanie danych osobowych świadczącej techniczną obsługę Serwisu firmie pod nazwą INFINITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Składowej 12.

3. Materiały

3.1 Przez "Materiały" należy rozumieć wszelkie treści, zdjęcia, informacje, pliki lub aplikacje dostarczane przez Użytkownika w trakcie rejestracji lub korzystania z Serwisu, w tym w przesyłanej poczcie elektronicznej oraz zamieszczane na forach dyskusyjnych. Zakazane jest dostarczanie Materiałów o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

3.2 Użytkownik oświadcza, że podane przez niego Materiały:
a. nie są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
b. nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
c. nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych norm obyczajowych;
d. nie są obraźliwe oraz nie zawierają gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
e. nie zawierają treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny;
f. nie zawierają wirusów, innych programów komputerowych lub danych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do użytku systemów komputerowych;
g. nie zawierają bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do materiałów naruszających punkty a-f powyżej.

3.3 W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w Serwisie przez jego użytkowników (w tym Materiałów) lub związanej z nimi działalności Nikon niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

3.4 Nikon ma prawo do usuwania, zmiany treści lub blokowania Materiałów naruszających Regulamin lub strukturę Serwisu.

3.5 Nikon, w przypadkach wyjątkowych naruszeń, zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów lub Konta Użytkownika.

3.6 Nikon zapewnia możliwość przesyłania powiadomień o Materiałach naruszających prawo lub Regulamin do moderatora Serwisu.

3.7.Na stronie www.szerokikadr.pl prowadzone są konkursy. Zasady uczestnictwa w powyższych konkursach regulują oddzielne regulaminy znajdujący się na stronach konkursowych.

4. Kwestie techniczne

4.1 Nikon dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów, urządzeń mobilnych oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Nikon nie gwarantuje, że każda kombinacja tych elementów umożliwia korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Ponadto w Serwisie mogą występować rozwiązania wymagające określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa IE 8.0 lub wersje wyższe, Firefox 11 lub wersje nowsza, Opera 11 lub wersje nowsze oraz dodatkowo Flash Player 9 lub nowszy wersji.

5. Reklamacje

5.1 Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Serwisem wyłącznie pocztą elektroniczną na adres support@szerokikadr.pl. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację.

5.2 Nikon rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

5.3 O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Nikon.

6. Polityka prywatności

6.1. Nikon informuje, że określone Materiały wprowadzane przez Użytkowników do Serwisu (takie jak zdjęcia, wpisy na forach, informacje zawarte w profilu użytkownika itp.) będą publicznie dostępne. Dotyczy to również danych osobowych Użytkowników.

6.2 W trakcie korzystania z Serwisu, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony gromadzi następujące dane:
a. zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);
b. czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;
c. w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);
d. informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;
e. inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html);
f. dane osobowe użytkowników, gdy podadzą oni te dane w formularzach udostępnionych w serwisie (formularzu rejestracyjnym oraz innych formularzach).

6.3 Dane, o których mowa w ust. 2 powyżej są gromadzone na czas nieokreślony i przetwarzane tylko i wyłącznie zgodnie z pkt 2 niniejszego Regulaminu. Dane te mogą być przekazane osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo.

6.4 Nikon może gromadzić informacje o sposobie korzystania przez użytkowników z witryny internetowej. Może w tym celu wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to elementy informacji zapisywane na dyskach twardych komputerów użytkowników przez przeglądarki internetowe. Podczas ponownych odwiedzin witryny internetowej serwer automatycznie rozpoznaje plik cookie i udostępnia informacje na temat ostatniej wizyty użytkownika. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie; zwykle możliwa jest zmiana ustawień w celu wyłączenia automatycznej akceptacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zablokowanie plików cookie, nadal będzie mógł korzystać z większości funkcji Serwisu. Nikon może także monitorować użytkowników w celu oceny popularności różnych obszarów witryny oraz doskonalenia nawigacji, jednak te informacje nie są łączone z danymi osobowymi.

6.5 W przypadku elementów Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników pliki cookie są używane do rozpoznawania i zapamiętywania przeglądarek i użytkowników. W tym celu w pliku cookie zapisywany jest identyfikator sesji. Plik cookie używany w takim wypadku jest tymczasowy i zostanie usunięty przez przeglądarkę po opuszczeniu Serwisu, chyba, że użytkownik wybierze opcję zapamiętania sesji. Takie wykorzystanie plików cookie umożliwia użytkownikom szybkie przechodzenie ze strony na stronę oraz korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji. Należy pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie na swoim komputerze może spowodować odmowę dostępu do tych obszarów Serwisu, które zależą od plików cookie.

6.6 Wykorzystywane przez Serwis zewnętrzne systemy statystyk kontrolowane przez osoby trzecie mogą również zapisywać na dysku użytkownika własne pliki cookie, jeżeli użytkownik nie zablokuje takiej możliwości. Pliki te nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Nikon nie jest w stanie kontrolować sposobu wykorzystania tych plików przez osoby trzecie i w związku z tym odpowiedzialność Nikon za ich wykorzystanie jest wyłączona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

6.7 Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w ramach Serwisu. W Serwisie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, w których niniejsza polityka nie obowiązuje.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Nikon może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie. Na żądanie użytkownika Nikon dostarcza treść każdej zmiany Regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Użytkownik może zrezygnować w formie pisemnej z korzystania z Serwisu w terminie 14 dni od daty doręczenia zmian.

7.2 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

lukee

Jesień2018-11-17 17:07:22 lukee

No właśnie... Pierwsze trzy wyróżnienia nie dość, że luźno powiązane z tematem to jeszcze…

karmaleona

Oleg Oprisco2018-11-17 10:13:09 karmaleona

Znam go od lat i obserwuję. Super wyobraźnia.…

typografik

Jesień2018-11-16 18:41:38 typografik

Zadanie polegało na sfotografowaniu jesiennego motywu, przy użyciu światła latarki, telefonu. I…

olkuszanka76

Jesień2018-11-16 16:13:58 olkuszanka76

Zbigniew. Wójcik i Kardamon, serdeczne gratulacje …