Sprawdzanie
Szeroki Kadr
Poradnik: Postedycja | 22.03.2010 | Początkujący | Kolor tła:

Katalogowanie i archiwizacja zdjęć. Część 3.

Piotr Surmiak

ACDSee Photo Manager 2009 – szybkie zarządzanie zdjęciami
Dodaj do schowka

Wstęp

Mając zgromadzoną sporą liczbę zdjęć na dysku, warto zainteresować się rozbudowanym programem do zarządzania nimi. Warto zwrócić uwagę na program ACDSee Photo Manager 2009. Dzięki niemu możemy szybko i łatwo przeglądać duże zbiory zdjęć, kopiować je lub usuwać czy przenosić między katalogami. Program dysponuje też własnym edytorem zdjęć oraz funkcjami przeznaczonymi do konwersji formatu obrazów, poprawiania ich wyglądu, zmiany rozmiaru, a także do obracania zdjęć oraz opisywania. Operacje te można wykonywać od razu na całych grupach zdjęć, i to bez konieczności żmudnego tworzenia makropoleceń. ACDSee potrafi też błyskawicznie stworzyć z wybranych zdjęć pokaz, prezentację, plik PDF, album internetowy, plik ZIP. Wybrane zdjęcia możemy zapisać na CD/DVD jako zbiór plików lub w postaci filmowej prezentacji.

ACDSee to bardzo wygodne i przydatne narzędzie przy codziennej pracy ze zdjęciami. Bardzo szybko wyświetla podglądy, korzystając przy tym z aktualizowanej na bieżąco bazy miniatur. Umożliwia nadawanie zdjęciom oceny i przypisywanie ich do różnych kategorii, co ułatwia szybkie przeszukiwanie zbiorów. Należy tylko pamiętać, że wszystkie operacje wykonywane są bezpośrednio na plikach zgromadzonych na dysku. Żeby więc wprowadzać istotniejsze zmiany do wyglądu zdjęć, warto wcześniej zapisać ich kopie. Przy zautomatyzowanych operacjach program pozwala zresztą na włączenie opcji, które sprawią, że zmienione zdjęcia będą zapisywane pod nowymi nazwami.

Poniżej krótki przegląd możliwości bohatera dzisiejszego odcinka naszego cyklu.

Szybka modyfikacja zdjęć

Podręczna przeglądarka zdjęć

Po zainstalowaniu programu ACDSee wystarczy dwukrotne kliknięcie pliku ze zdjęciem w oknie jakiegokolwiek eksploratora plików, aby uruchomiona została podręczna przeglądarka zdjęć. Naciskając Spację, możesz wyświetlać kolejne zdjęcia z folderu, w którym znajduje się wybrane zdjęcie. Klawiszami [Page Up] i [Page Down] możesz przechodzić do kolejnych lub wcześniejszych zdjęć. Po naciśnięciu [Alt + S] program rozpocznie automatyczne wyświetlanie kolejnych zdjęć.

Szybka edycja zdjęć

Za pomocą ikon umieszczonych na paskach po lewej stronie i u góry okna możesz modyfikować wygląd zdjęcia, zmieniać jasność lub kontrast, wyostrzać lub rozmywać obraz, usuwać różne skazy, dodawać własne opisy, efekty graficzne i ramki. Po kliknięciu jednej z ikon otworzy się okno edytora, w którym możemy ustalić wszystkie parametry działania wybranej funkcji oraz sprawdzić, jak zdjęcie będzie wyglądało ze zmianami.
 

Zapis zmian

Po wprowadzeniu zmian do obrazu należy je zatwierdzić przyciskiem Done. Program wyświetli wówczas podgląd zdjęcia z tymi zmianami, ale nie są one jeszcze zapisane w pliku. Możesz zdjęcie dalej modyfikować innymi funkcjami. Dopiero przy próbie wyświetlenia kolejnego zdjęcia program wyświetli okno z prośbą o zapisanie pliku. Po kliknięciu przycisku Save zdjęcie zostanie zapisane pod starą nazwą i oryginalny plik zostanie utracony. Jeśli chcesz go zachować, kliknij Save As i podaj nową nazwę pliku.

Zarządzanie zdjęciami

Przeglądarka zdjęć

Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zdjęcia umieszczone w katalogu, w którym znajduje się oglądane zdjęcie, naciśnij klawisz Enter. Otworzy się wówczas okno menadżera zdjęć. W centralnym polu wyświetlone są miniatury zdjęć umieszczonych w wybranym folderze. W panelu po lewej stronie widać drzewo folderów, a pod nim podgląd wybranego zdjęcia. Za pomocą opcji dostępnych w prawym panelu możesz włączyć wyświetlanie zdjęć tylko według wybranych kategorii lub nadanych im ocen.

Foldery

Klikając pola umieszczone wzdłuż lewej krawędzi panelu, w którym widać drzewo katalogów, możesz włączyć podgląd zdjęć umieszczonych w różnych folderach, co ułatwia przeglądanie i wyszukiwanie. W każdej chwili możesz też utworzyć nowy folder. W tym celu kliknij folder, w którym ma być utworzony nowy katalog, po czym z menu File wybierz polecenie New, a następnie polecenie Folder. W oknie miniatur pojawi się ikona folderu, której możesz nadać dowolną nazwę.

Ochrona zdjęć

Za pomocą ACDSee możesz kopiować i przenosić zdjęcia między katalogami oraz je kasować dokładnie w taki sam sposób jak przy pracy z Eksploratorem Windows. Program dba jednak o to, aby przy przenoszeniu lub kopiowaniu zdjęć do folderów, gdzie są pliki o takich samych nazwach, nie utracić cennych zdjęć. Wyświetla wówczas okno, w którym można porównać zdjęcia o tych samych nazwach i zadecydować, czy istniejący plik ma być nadpisany (zastąpiony nowym zdjęciem), czy też należy zmienić jego nazwę.
 

Kategoria zdjęć

W celu szybkiego wyszukania zdjęć o podobnej tematyce warto przypisać je do określonych kategorii. Zaznacz właściwe zdjęcia i z menu Edit wybierz polecenie Set Categories, po czym wskaż właściwą kategorię. W programie utworzonych jest kilka typowych kategorii, ale możesz stworzyć też własne. W tym celu rozwiń menu Edit, wybierz z niego polecenie Set Categories, a następnie New Category. W oknie, które się pojawi, włącz opcję tworzenia nowej kategorii albo podkategorii, wpisz jej nazwę i wybierz ikonę, która będzie przypisana do tej kategorii, po czym kliknij OK.

Ocena zdjęć

Każdemu zdjęciu lub całej ich grupie możesz nadać ocenę w skali od 1 do 5. Po zaznaczeniu właściwych zdjęć wybierz z menu Edit polecenie Set Rating, po czym wskaż właściwą ocenę. W nagłówku ocenionych zdjęć pojawi się ikonka z nadaną im oceną. Gdy w panelu Ratings zaznaczysz jedną z ocen, w oknie podglądu pojawią się tylko te zdjęcia, którym nadano wybraną ocenę. W taki sam sposób możesz też ograniczyć wyświetlanie zdjęć tylko do wybranych kategorii.

Podstawowa edycja zdjęć

Obracanie zdjęć

Jeżeli część zdjęć należy obrócić w tym samym kierunku, można taką operację wykonać od razu na wszystkich zdjęciach. Trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl], kliknij kolejno zdjęcia wymagające obrócenia, a potem naciśnij [Ctrl + J]. W oknie Batch Rotate / Flip Image kliknij ikonę włączającą obrót we właściwą stronę. Włącz opcję Apply to all selected images i kliknij przycisk Start Rotate. Kiedy program zakończy obracanie wybranych zdjęć, kliknij przycisk Done.

Zmiana formatu pliku

Jeśli zdjęcia zostały zapisane w formacie RAW, przydaje się funkcja konwersji formatu plików. Zaznacz zdjęcia wymagające konwersji i z menu Tools wybierz Convert File Format. W oknie dialogowym wybierz format zapisu zdjęć. Kliknij przycisk Format Settings i ustal parametry konwersji (np. poziom kompresji). Kliknij przycisk Dalej i wybierz miejsce zapisu nowych plików. Znowu kliknij Dalej i określ sposób zapisu zdjęć wielostronicowych, po czym kliknij Start Conversion, a po wykonaniu całej operacji kliknij Zakończ.

Zmiana rozmiaru zdjęć

Jeśli chcemy wysłać zdjęcia mailem lub pokazać je na stronie internetowej, warto zmniejszyć ich wielkość. W tym celu zaznacz właściwe zdjęcia i z menu Tools wybierz polecenie Resize Image. W oknie dialogowym wybierz sposób, w jaki zostanie określony rozmiar zdjęć. Możesz ustalić procentową zmianę wielkości albo docelowy rozmiar zdjęcia lub podać wielkość, jaką chcesz uzyskać podczas drukowania. Określając wielkość zdjęcia w pikselach, możesz włączyć opcję Preserve original aspect ratio, dzięki czemu program zachowa oryginalne proporcje zdjęcia.

Poprawa wyglądu zdjęć

Jeżeli część zdjęć wykonywana była w podobnych warunkach oświetleniowych, a ich wygląd wymaga poprawy, to operację taką możesz przeprowadzić od razu na całej grupie. Po zaznaczeniu zdjęć wybierz z menu Tools polecenie Adjust Image Exposure. Posługując się suwakami dostępnymi w oknie dialogowym, dobierz właściwą ekspozycję, kontrast i wypełnienie światłem. Następnie kliknij Filter All Images.
 
 

Użycie poziomów i krzywych

W oknie otwieranym poleceniem Adjust Image Exposure dostępne są jeszcze zakładki z opcjami pozwalającymi na zmianę poziomów jasności oraz wykorzystanie krzywych do poprawy wyglądu zdjęcia. Opcje umieszczone w zakładce Levels pozwalają na dopasowanie poziomów jasności zdjęcia, a po otwarciu zakładki Curves możesz przeciągnąć linię wykresu, by zmienić jasność i kontrast zdjęcia.

Precyzyjna edycja zdjęć

Obracanie zdjęć

Jeżeli zdjęcie wymaga obrócenia o niewielki lub ściśle określony kąt, musisz skorzystać z trybu edycji zdjęć. Kliknij dwukrotnie miniaturkę takiego zdjęcia i w oknie edytora kliknij (na pasku z lewej strony) ikonę Rotate. W oknie obrotu przesuń suwak Straightening w taki sposób, aby uzyskać właściwy kąt obrotu zdjęcia. Jeżeli włączysz opcję Show grid overlay, na podgląd zdjęcia zostanie nałożona siatka linii ułatwiających jego obrócenie. Gdy już ustalisz właściwy kąt obrotu, kliknij przycisk Done, a następnie zapisz zdjęcie.

Przycinanie zdjęć

W celu wykadrowania zdjęcia należy dwukrotnie kliknąć jego miniaturkę. Po otwarciu okna edytora kliknij w lewym pasku narzędzi ikonę Crop. W kolejnym oknie przeciągnij myszką narożniki lub krawędzie okna określającego wycinany obszar. Jeżeli chcesz przy tym zachować oryginalne proporcje zdjęcia, włącz opcję Constrain cropping proportion. Po ustaleniu nowych granic zdjęcia kliknij przycisk Done, a następnie zapisz zdjęcie.
 

Usuwanie skaz

Jeżeli na zdjęciu widać jakieś skazy, możesz je usunąć, korzystając z okna edytora. Dwukrotnie kliknij miniaturkę zdjęcia i w lewym pasku narzędzi kliknij ikonę Photo Repair. Następnie kliknij prawym klawiszem miejsce, które będzie można wykorzystać do zamalowania obszaru wymagającego naprawy. Przeciągnij teraz kursorem po miejscu, gdzie widać skazę. Jeżeli rozmiar pędzla jest nieodpowiedni, zmień go suwakiem Nib Width. Suwakiem Feathering możesz zmienić stopień rozmycia pędzla. Po zakończeniu kliknij przycisk Done i zapisz zdjęcie.

Wyostrzanie

Program ACDSee pozwala też na wyostrzanie zdjęć. Dwukrotnie kliknij miniaturkę zdjęcia wymagającego wyostrzenia i w lewym pasku narzędzi kliknij ikonę Unsharp Mask. Przesuwając suwaki Amount, Radius i Threshold, ustal parametry wyostrzania. W oknie podglądu zdjęcia kliknij miejsce, w którym chcesz sprawdzić uzyskany efekt. Widok tego miejsca pojawi się w polu Preview after filtering.
 
 

Podgląd wyostrzania

Jeżeli klikniesz ikonę Show the Preview Bar, która umieszczona jest poniżej pola Preview after filtering, program wyświetli osobne okno z dwoma podglądami wybranego fragmentu zdjęcia. W górnym polu widać będzie oryginalny fragment zdjęcia, a pod nim ten sam fragment już poddany działaniu filtra. Jeżeli uzyskany efekt jest zadowalający, kliknij przycisk Done i zapisz zdjęcie.
 
 
 
 
 

Oryginały zdjęć

ACDSee operuje bezpośrednio na plikach, które są zapisane na dysku. Dlatego zapisując zdjęcia po wprowadzeniu do nich modyfikacji bez zmiany nazwy, utracisz oryginalne fotografie. Na szczęście program ma zabezpieczenie na wypadek omyłkowego nadpisania oryginalnych plików. W folderze, w którym znajdują się modyfikowane zdjęcia, tworzy ukryty folder o nazwie Originals, w którym umieszcza oryginały nadpisywanych plików. Jeżeli chcesz otworzyć taki folder, uruchom aplikację Mój komputer. Przejdź do folderu ze zmodyfikowanymi zdjęciami. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje folderów. Otwórz zakładkę Widok i włącz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery. Kliknij OK i w otwartym folderze zobaczysz podkatalog Originals.

W kolejnej części

Jednym z najbardziej rozbudowanych programów do zarządzania dużymi zbiorami danych jest Adobe Photoshop Lightroom. Poza funkcjami pozwalającymi na przeglądanie zdjęć, dokonywanie podstawowej edycji i nadawanie zdjęciom ocen wyposażono go w narzędzia do zaawansowanej modyfikacji wyglądu, usuwania różnych skaz i efektu czerwonych oczu. Lightroom pozwala też na tworzenie atrakcyjnych prezentacji i albumów internetowych. Podczas wykonywania wszelkich operacji nie narusza on zdjęć zapisanych na dysku, dzięki czemu możemy te same zdjęcia modyfikować w najróżniejszy sposób i oszczędzamy miejsce na dysku. W następnej części artykułu zaprezentujemy najważniejsze funkcje tego programu.

Ćwiczenia

  • Przejrzyj dowolny katalog ze zdjęciami i zaznacz zdjęcia o niewłaściwej orientacji, a następnie obróć je wszystkie razem.
  • Wybierz zdjęcia o podobnej tematyce i przypisz je do właściwej kategorii.
  • Nadaj wybranym zdjęciom odpowiednią ocenę.
  • Wybierz źle skadrowane zdjęcie i przytnij je.
Masz propozycję na temat poradnika?: Napisz do nas
Oceń :

Zobacz podobne poradniki

rozwiń

Komentarze

admin

admin 2010-03-22 21:29:38

Zarchiwizowana dyskusja: "Katalogowanie i archiwizacja zdjęć. Część 3."


2010.03.23 10:44   zahn
Nie zapomnieliście o czymś? :]

"

  • Tekst:Autor

  • Zdjęcia:Fotograf"admin

admin 2010-04-01 12:56:58

Zarchiwizowana dyskusja: "Przywracanie danych"


2010.04.01 12:56   uszczepan
Witam
Apropo tematu archiwizacji i katalogowania danych, chciałbym poruszyć temat myślę, że bardzo przydatny w ekstremalnych sytuacjach, czyli przywracanie danych. Nie wiem dlaczego ale zdarzyło się kiedyś, że dane z karty nagle zniknęły i wtedy jest problem. Napiszcie proszę jak sobie z tym radzicie i jakich programów używacie. A może admini SK napiszą jakiś artykół odnośnie tej kwestii.
Pozdrawiam

Szereny

Zupełnie czego innego spodziewałam się po tym tytule, za to instrukcja obsługi programu fajna.

ebasz

ebasz 2011-02-06 23:42:41


2011.01.05 20:23   Szereny:

Zupełnie czego innego spodziewałam się po tym tytule, za to instrukcja obsługi programu fajna.prawda najprawdziwsza

demonek

Witam!
Zwracam się do znawców programu ACDSee 10. Wyczytałem tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy, ale miałbym prośbę o wskazanie mi prywatnego folderu, który tworzy ten program. Umieściłem tam kilka dużych plików i nie mogąc się do nich dostać, odinstalowałem program ACDSee, po czym zainstalowałem go ponownie. Podejrzewam jednak, że deinstalacja nie usuwa tego ukrytegi folderu... tak wnioskuje po ilości wolnego miejsca na dysku. Chciałbym zatem ręcznie go skasować, bo tylko niepotrzebnie zajmuje miejsce.
Mam win7 home premium.
Dziekuje i podrawiam

zareusz

zareusz 2017-01-19 15:07:37

Witam
Bardzo długo nikt tu nie zaglądał albo nie zadawał pytań. Może jednak ktoś tu zajrzy i będzie mógł mi odpowiedzieć. Czy w programie ACDSee jest opcja, którą można zapisać wszelkie korekcje dokonane na jednym zdjęciu i wykorzystać ustawienia do innych zdjęć robionych w tym samym czasie i warunkach?
pozdrawiam

Dodaj komentarz

Ponieważ nie jesteś zalogowany, Twój wpis będzie musiał zostać zaakceptowany przez moderatora.

Dodaj swój post

maril

Filip Blaauw2023-09-03 18:04:26 maril

Świetne zdjęcia gratuluje pasji…

agnieszkaf

Ptak w krajobrazie2023-08-28 21:24:05 agnieszkaf

[quote=""]Czatownia nad Gadzinowym zarośnięta inne tez ruina.....gdzie fotografować Reszta tylko…

glen

Ptak w krajobrazie2023-08-17 17:40:53 glen

[quote=""]Czatownia nad Gadzinowym zarośnięta inne tez ruina.....gdzie fotografować Reszta tylko…

bartosz

Czarek Sokołowski2023-08-15 23:48:35 bartosz

-tylko radosne zdjęcia !????????????????????…