Sprawdzanie
Szeroki Kadr

Regulamin konkursu „Akcja (foto)edukacja IV”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Nikon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000173495, zwana dalej Organizatorem konkursu.

2. W imieniu organizatora firmą zarządzającą konkursem jest Walk PR Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zarejestrowaną w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000269388 Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN.

3. Regulamin określa zasady programu i warunki uczestnictwa, które uczestnicy akceptują w chwili przystąpienia do programu.

4. Konkurs organizowany jest w okresie od 05.10.2015r. do 30.06.2016r. i skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (zarówno publicznych jak i niepublicznych) prowadzących zajęcia lub koła fotograficzne oraz do młodzieży i opiekunów działających w ramach kół i ognisk fotograficznych przy domach kultury w całej Polsce.

§2 Cele programu

1. Program „Akcja (foto)edukacja” ma na celu:

  • ułatwienie realizowania artystycznych pasji młodzieży,
  • rozwijanie twórczych zainteresowań związanych z fotografią,
  • edukacja i poszerzanie umiejętności fotograficznych,
  • wyrównywanie szans dla młodzieży w dostępie do edukacji i sprzętu fotograficznego,
  • zwiększenie kompetencji nauczycieli i opiekunów kół fotograficznych w kreatywnym rozwijaniu pasji uczniów.

§3 Warunki uczestnictwa

1. W konkursie na najlepszą pracę domową mogą wziąć udział szkoły ponadgimnazjalne lub domy kultury, w których prowadzony jest profil fotograficzny (lub pokrewny) lub koła czy ogniska fotograficzne.

2. Dyrektor lub wybrany nauczyciel szkoły / opiekun ogniska musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na portalu www.szerokikadr.pl, w zakładce „Akcja (foto)edukacja”.

3. Na podany w formularzu adres e-mailowy przesłane zostanie – w formacie PDF – wypełnione zgłoszenie. Zgłoszenie należy wydrukować. Następnie jego skan (wraz z podpisem oraz pieczątką Dyrektora szkoły lub domu kultury) przesłać na adres e-mail: rejestracja@akcja-fotoedukacja.pl.

4. W odpowiedzi na zgłoszenie szkoła zostanie zarejestrowana jako uczestnik programu oraz otrzyma komplet materiałów na temat projektu.

5. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane podczas całego cyklu trwania danej edycji konkursu (tj. od 5.10.2015 do 30.06.2016r.).

§4 Zasady programu

1. W ramach programu na platformie www.szerokikadr.pl w zakładce „Akcja (foto)edukacja”, udostępniane będą lekcje on-line dotyczące fotografowania. Co miesiąc poruszany będzie nowy temat związany z rozwojem umiejętności fotograficznych (w sumie 8 tematów – od października do maja).

2. Uczestnicy projektu (szkoły i domy kultury) będą informowani o pojawieniu się nowej lekcji w formie newslettera, przesłanego na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

3. Każda lekcja zakończona zostanie konkursem - pracą domową dla młodzieży, polegającą na wykonaniu fotografii na określony temat.

4. Szkoła lub dom kultury biorące udział w konkursie mają za zadanie nadesłać min. 5 a max 15 zdjęć wykonanych przez ich uczniów, które będą ich reprezentowały w kategorii zbiorowej. W ramach nadesłanych zdjęć w kategorii grupowej wymagane jest, aby było minimum 5 autorów. Dodatkowo szkoła typuje jednego ucznia, którego prace zgłasza w kategorii indywidualnej (należy nadesłać dodatkowo 5 zdjęć wytypowanego ucznia o dowolnej tematyce). W ramach różnych lekcji szkoła lub dom kultury mogą zgłaszać innych uczniów do kategorii indywidualnej.

5. Zdjęcia są zgłaszane do konkursu na adres e-mail – konkurs@akcja-fotoedukacja.pl.

6. Przy każdej pracy domowej określony zostanie termin nadsyłania prac.

7. Rozstrzygnięcie konkursu będzie następowało nie później niż 2 tygodnie po upływie terminu nadsyłania prac.

8. Comiesięczny konkurs w kategorii zbiorowej wygrywa ta szkoła/dom kultury/ognisko fotograficzne, które zdaniem jury, zgłosi do konkursu zestaw najlepszych zdjęć.

9. Comiesięczny konkurs w kategorii indywidualnej wygrywa uczeń zgłoszony przez szkołę/ dom kultury/ognisko fotograficzne, którego jury prace uzna za najciekawsze.

10. Fotografie należy przygotować w formacie :TIFF, BMP, JPG lub EPS i rozmiarze pliku do 3 MB. Tytuł pliku zdjęcia musi być opisany imieniem i nazwiskiem ucznia, nazwą szkoły lub domu kultury oraz kategorią (indywidualna/grupowa).

11. Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

12. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w konkursie.

13. Zabronione jest nadsyłanie projektów niezgodnych z tematyką konkursu, zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających obowiązujące prawo, wzywających do: nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

14. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi konkursu licencji na korzystanie z nadesłanych projektów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na poszczególnych polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego i wprowadzenie do pamięci komputera w kontekście programów i projektów edukacyjnych prowadzonych przez Nikon Polska Sp.z o.o.

15. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele firm: Nikon Polska Sp.z o.o. oraz osoby wyznaczone przez firmę.

§5 Dane osobowe

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§6 Nagrody

1. Nagrodą dla szkoły/domu kultury, którego uczniowie wykonają najlepsze zdjęcia w comiesięcznym konkursie, będą jednodniowe warsztaty fotograficzne lub spotkanie z fotografem, których celem będzie poszerzenie wiedzy młodzieży.

2. Nagrodą w comiesięcznym konkursie indywidualnym jest aparat fotograficzny Nikon D3300 wraz z kwotą 209,00 zł przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego od wygranych.

3. Spośród 8 uczniów - zwycięzców comiesięcznych konkursów jury wybierze jednego, który otrzyma stypendium naukowe w wysokości 11 111 zł brutto (potrącone o kwotę na pokrycie podatku dochodowego od wygranych).

4. Kwota stypendium zostanie przelana na wskazane przez zwycięzcę konto bankowe w jednej transzy. Warunkiem przelania kwoty jest przedstawienie przez zwycięzcę harmonogramu przewidzianych wydatków, jakie uczeń zamierza ponieść w ramach przyznanego stypendium.

5. Stypendium może być przeznaczone na: pokrycie czesnego nauki w wybranej szkole fotograficznej/artystycznej, kurs fotografii, zakup sprzętu fotograficznego lub książek dotyczących fotografii.

6. Zwycięzca musi okazać potwierdzenie wykorzystania kwoty na określone cele (w postaci faktury lub rachunku) w okresie max.3 lat od daty zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym. W przypadku braku takiego potwierdzenia organizator może zażądać zwrotu całości lub części przyznanego stypendium.

7. Nagrody wymienione w paragrafie 5 pkt. 1 i pkt. 2 nie podlegają wymianie na gotówkę.

8. Nagrody wymienione w paragrafie 5 pkt. 1 nie podlegają podatkowi z tytułu wygranych zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

9. Nagrody wymienione w paragrafie 5 pkt. 2 podlegają podatkowi z tytułu wygranych zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jego pokrycie leży po stronie zarządzającego konkursem.

10. Nagrody wymienione w paragrafie 5 pkt.3 objęte są podatkiem dochodowym, którego pokrycie leży po stronie zarządzającego konkursem.

11. Szkoła lub dom kultury, której uczniowie najlepiej wykonają zadanie konkursowe w cyklu rocznym, otrzyma nagrodę w postaci wyposażenia pracowni fotograficznej szkoły lub domu kultury o wartości 15 tys. zł brutto.

12. Szkoły i domy kultury, które są jednostkami budżetowymi, są zwolnione z podatku dochodowego od nagrody wymienionej w paragrafie 5 pkt.6 zgodnie z art. 6 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

§7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

pioterwater

Relacja człowieka z psem2024-07-18 21:51:12 pioterwater

Dziękuję serdecznie za wyróżnienie :-)…

tomasz_qna

Relacja człowieka z psem2024-07-01 00:13:53 tomasz_qna

Próbowałem bezskutecznie wysłać zdjęcie konkursowe (rozmiar i "waga" ok). Niestety po…

magda

Architektura2024-06-06 11:49:17 magda

A ja bym patrzyła raczej na opowieść, historie żeby zdjęcie nie przedstawialo samego budynku a…

aniut

Ania Wibig2024-05-24 09:47:23 aniut

Super osoba, jestem wzruszona!…