Sprawdzanie
Szeroki Kadr

Regulamin konkursu „Praca Domowa Miesiąca”

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu pod tytułem "Praca Domowa Miesiąca" (dalej: „Konkurs) jest Nikon Europe B.V. Burgerweeshuispad 101, Amsterdam 1076 ER, Niderlandy działająca poprzez oddział w Polsce: Nikon Europe B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, NIP: 5263159255. („Organizator”).

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.

1.3. Celem Konkursu jest propagowanie sztuki fotograficznej.

1.4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w edycjach miesięcznych.

2. Zasady uczestnictwa

2.1 Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie użytkownik Serwisu szerokikadr.pl posiadający konto Użytkownika założone zgodnie z regulaminem tego serwisu (dalej: „Regulamin Serwisu”).

2.2 Przystąpienie do Konkursu następuje przez wysłanie fotografii poprzez formularz na stronie internetowej Konkursu.

2.3 Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.4 Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Konkursu nadesłanej fotografii oraz, w przypadku wygrania Konkursu, swojego loginu oraz imienia i nazwiska.

2.5 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

2.6 Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

3. Dane osobowe

3.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nikon Europe BV, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam.

3.2 Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy o  świadczenie przez Organizatora usługi Szeroki Kadr, rozpatrzenie reklamacji, prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz ze względu na uzasadniony interes Organizatora.

3.3 Uczestnikowi przysługuje m.in. prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

3.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wykonania umowy. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie https://www.szerokikadr.pl/polityka-prywatnosci/.

4. Zasady Konkursu

4.1 Konkurs polega na wybraniu przez Fotografa Miesiąca spośród nadesłanych fotografii 3 najlepszych Prac Domowych Miesiąca („Praca Konkursowa”).

4.2 Zgłaszana fotografia (Praca Konkursowa ) musi mieć co najmniej 800 pikseli w poziomie i pionie oraz żaden z boków nie może być dłuższy niż 2500 pikseli. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 5 MB.

4.3 Termin początkowy nadsyłania fotografii rozpoczyna się niezwłocznie po ogłoszeniu tematu Pracy Domowej Miesiąca, a termin końcowy podany jest każdorazowo na stronie konkursu.

4.4 Fotografie nie spełniające wymagań technicznych określonych przez Organizatora, nadesłane w sposób inny niż ustalony przez Organizatora lub nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

4.5 Rozstrzygnięcia Konkursu dokona, według własnego uznania, Fotograf Miesiąca wybrany przez Organizatora.

4.6 Spośród fotografii nadesłanych przez Uczestników Fotograf Miesiąca ma prawo przyznać 1, 2, 3 miejsce oraz dowolną liczbę wyróżnień.

4.7 Dane zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konkursu po zakończeniu danej edycji Konkursu, do 20 dnia następnego miesiąca.

4.8. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń Organizator opublikuje wszystkie prace, które zostały nadesłane i spełniły warunki udziału w konkursie.

4.9 Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
a) nie może być antyreklamą (w tym produktów) ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;
c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
d) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku,
e) nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego.

4.10 W przypadku stwierdzenia, że Praca Konkursowa spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, taka Praca Konkursowa nie będzie podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. W takim przypadku Praca Konkursowa nie zostanie umieszczona przez Organizator na stronie konkursowej.

4.11 Prace Konkursowe spełniające wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie będą umieszczane przez Organizatora na stronie internetowej.

5. Nagroda

5.1 W konkursie przyznawane są następujące nagrody:
1 miejsce: kod rabatowy na zajęcia w Akademii Nikona o wartości 600 zł, dyplom i  album fotograficzny.
2 miejsce: zestaw pratktycznych gadżetów, dyplom i album fotograficzny.
3 miejsce: power bank, dyplom i album fotograficzny.
Organizator nie nagradza prac dodatkowo wyróżnionych przez Fotografów Miesiąca

5.1.1. Warunki wykorzystania kodu rabatowego Akademii Nikona.
1. Kod rabatowy 600 zł na wybraną dowolnie pozycję z oferty Akademii Nikona.
2. Wyboru należy dokonać spośród kursów dostępnych na stronie www.akademianikona.pl.
3. Kod rabatowy upoważnia do skorzystania ze szkolenia przez 1 osobę.
4. Kodu rabatowego nie można zamienić na gotówkę.
5. Kod rabatowy jest ważny 10 miesięcy od daty otrzymania nagrody. Przez ważność rozumie się odbycie szkolenia.
6. Procedura realizacji kodu rabatowego:
a. Wejdź na stronę https://www.akademianikona.pl/terminarz i włóż do koszyka szkolenie lub szkolenia. Aby to zrobić, musisz mieć bezpłatne konto na stronie https://www.akademianikona.pl/logowanie
b. Po umieszczeniu wybranych szkoleń w Koszyku wpisz Kod Promocyjny. Cena szkoleń zostanie automatycznie pomniejszona o wartość Kodu.
c. W przypadku, gdy wartość Kodu Promocyjnego jest wyższa od ceny szkolenia, Akademia Nikona nie będzie zwracać różnicy w cenie.
d. Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz zapisany na listę obecności.
e. Jeśli wartość zamówionych szkoleń przekracza wartość kodu rabatowego zostaniesz przekierowany do systemu płatności PayU, aby dopłacić różnicę.
f. Jeśli wartość zamówionych szkoleń przekracza wartość kodu rabatowego zostaniesz przekierowany do systemu płatności PayU, aby dopłacić różnicę.
g. 7 dni przed szkoleniem otrzymasz mailem zaproszenie z wszelkimi szczegółami dotyczącymi miejsca i planu szkolenia oraz wymogów wykładowcy.
h. Kod rabatowy nie może być wymieniony na gotówkę.
i. Kod rabatowymożna wykorzystać jednorazowo na szkolenie lub szkolenia umieszczone w Koszyku. 

5.2 Przed ogłoszeniem wyników konkursu do Uczestnika będącego zwycięzcą Konkursu zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu - zgodnie z Regulaminem Serwisu, prośba o podanie danych niezbędnych do dostarczenia nagrody.

5.3 Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody – z uwagi na wartość – korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.4 W przypadku osób fizycznych działających w charakterze konsumenta w rozumieniu art.22 kodeksu cywilnego, Nagrody – z uwagi na wartość –- korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.5 Jeżeli Uczestnik nie prześle Organizatorowi informacji określonych w punkcie 5.2, w terminie 14 dni od otrzymania pocztą elektroniczną listu Organizatora, prawo do nagrody wygasa.

5.6 Nagrody rzeczowe zostaną wysłane kurierem na koszt organizatora. Wysyłka nagród odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Każdy Uczestnik jest zobowiązany wskazać do wysyłki adres na terenie Polski. 

6. Reklamacje

6.1 Uczestnicy mają prawo wnosić reklamacje przez cały czas trwania Konkursu oraz w okresie 60 dni od dnia zakończenia danej edycji.

6.2 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

6.3 Reklamacje mogą być składane jedynie w formie pisemnej i powinny zostać przesłane na adres Organizatora, z dopiskiem „Praca Domowa Miesiąca” – edycja [miesiąc, rok]”.

6.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Organizatora.

7. Licencja

7.1 Prawa autorskie do fotografii pozostają przy ich twórcach. Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przekazanych Organizatorowi fotografii na terytorium całego Świata poprzez publiczne udostępnianie ich w portalu szerokikadr.pl w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz poprzez zwielokrotnianie ich technikami wykorzystywanymi w celu udostępniania fotografii w portalu szerokikadr.pl

7.2 Zdobywca nagrody zezwala Organizatorowi na korzystanie z opracowań fotografii.

7.3 Organizator zobowiązuje się utrzymywać w Serwisie oznaczenia autorstwa fotografii wprowadzone przez zdobywcę nagrody.

7.4 Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi powyższej licencji bez odpłatności.

7.5 Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

8.2 Niemożność doręczenia nagrody rzeczowej lub wypłacenia nagrody pieniężnej z powodu podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób.

8.3 Nieodebranie przez Uczestnika prawidłowo zaadresowanej przesyłki z nagrodą i jej zwrot do Organizatora zgodnie z regulaminem doręczyciela, powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób.

111lisu

Velar Grant2024-07-20 05:28:48 111lisu

Fotografia, która pokazuje rzeczywistość, a nie ją kreuje, bardzo mi się podoba.…

111lisu

Mariola Glajcar2024-07-20 05:05:28 111lisu

Ech ten Beksiński przewrócił ludziom w głowach... Te jego obrazy technicznie bez zarzutu ale w…

111lisu

Ania Wibig2024-07-20 04:48:58 111lisu

Byłem przy dwóch porodach moich dzieci, moja małżonka jest położną, ale czy nie powinniśmy…

pioterwater

Relacja człowieka z psem2024-07-18 21:51:12 pioterwater

Dziękuję serdecznie za wyróżnienie :-)…